Добре дошли в уеб сайта на Регионално краеведско дружество - Враца

Учредително събрание

Учредително събрание

На 8 декември 2009 година в рамките на дните за честване 55- годишнината на Регионална библиотека “Хр. Ботев” – гр. Враца бе учредено Регионално краеведско дружество – клон на Съюза на краеведите в България. На учредителното събрание присъстваха представители на общините Враца, Бяла Слатина, Мездра, Мизия и Оряхово - музейни работници, библиотекари, архивисти, учители, читалищни дейци, журналисти, общественици. Гост на врачанските краеведи бе проф. Марин Ковачев, председател на Съюза, седалището на който е във Велико Търново. Общото събрание на новоучреденото дружество, на което присъстваха 30 учредителя, избра петчленен Управителен съвет и тричленна Контролно-ревизионна комисия. 
    Управителният съвет е в състав:
     
Председател – Блага Атанасова – дългогодишен библиотекар - краевед в Регионална библиотека “Хр. Ботев”. 
    Зам.-председатели – ст. н. с. д-р Йорданка Манкова – главен уредник на Етнографско-възрожденския комплекс във Враца и Калина Тодорова, завеждащ отдел “Краезнание” на Регионална библиотека. 
     Творчески секретар – Христина Христова от Регионален исторически музей с художествена галерия.
      Секретар – главен експерт Весела Пелова – Териториален държавен архив – Враца. 
     На учредителното събрание бяха разисквани и организационни въпроси, свързани с дейността на дружеството, с неговите правомощия и бъдеща дейност. Проф. Ковачев пожела ползотворна дейност на дружеството и неговото ръководство и подари свои издания и издания на Съюза на краеведите.
     Самият факт, че дружествени членове станаха и директорите на Регионална библиотека “Христо Ботев” Силвия Врачовска и на Регионален исторически музей с галерия  Илия Стоянов създава увереност, че в тяхно лице ще имаме подкрепа в бъдещата си дейност.
    
Регионално краеведско дружество – Враца остава отворено за всички онези, които са съпричастни към краеведските изследвания и проявяват интерес не само към историята, а и към родознанието, етнографията и фолклора, стопанския живот, литературата, науката и изкуството,  географията, природата на родния край и нейното опазване.

      Седалището на дружеството се намира в Регионална библиотека “Хр. Ботев” – Враца, ул. Петропавловска” № 43, отдел “Краезнание”. За контакти: 

 

blaga48@abv.bg ;  

kraeznanievr@abv.bg                                                                                  

GSM 0895715153 - Блага Атанасова

092 / 624 581 / вътр. 336 - Калина Тодорова                             

 

ВСТЪПИТЕЛНИ  ДУМИ

 

         Ако направим една малка ретроспекция на организираната краеведска дейност във Враца, ще констатираме, че тя е изключително бедна.

         През 80-те години на миналия век, предимно около честване 1 300 годишнината на България се засили интереса към народната памет – движението „Народната памет разказва”. По инициатива на съществуващото Окръжно историческо дружество бе организирано съвещание по проблемите на краезнанието. През 1984 г. бе издаден „Краеведски справочник за Врачански окръг”.

На 14 юни 1990 година във Враца се учреди Дружество по родознание с председател В. Харизанов, което наброяваше 29 члена. То започна дейността си с големи амбиции в събирателската и популяризаторска дейност по генеалогия, но просъществува кратко. След 1990 г. интересът към дружествения живот отпадна, но се засили желанието за самостоятелни проучвания, в резултат на което излязоха не малък брой очерци за различни селища и родове от Врачанска област.

Създаденият през 1990 година във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ Съюз на краеведите в България е първата организационна, неправителствена и надпартийна структура у нас, която си поставя непосилната задача да организира краеведите в България (по възможност по-голямата част от тях) и да ги подпомогне в работата им чрез провеждане на научни сесии и конференции, издаване на бюлетини, рецензиране на ръкописи на книги и прочие. В резултат на това започна и усиленото създаване на активно работещи регионални краеведски дружества – Бургас, Варна, Габрово, Добрич, Казанлък, Монтана, Перник, Плевен, Силистра и други градове, през последните две-три години такива се учредиха в Берковица, Вълчедръм и Лом.

През 2004 г., група ентусиазирани краеведи, някои от които присъстват и сега, се събрахме и учредихме РКД с председател Румяна Цветкова, но то остана само с учредителния протокол.

През тази година, в навечерието на 55-годишнината на РБ „Хр. Ботев”, сме тук отново с желанието за организирана краеведска дейност. Предпоставките за това са налице, още повече, че голяма част от присъстващите участват със свои проучвания от провеждането на I-ва регионална краеведска конференция, създадена по инициатива на отдел „Краезнание” през 2004 г., до проведената през тази година VI-та регионална краеведска конференция.

„Човешко е да се живее, човешко е да се умре, нечовешко е да се забрави” – Емил Андреев. Затова искам да завърша с едно послание на Вера Мутафчиева към поколенията – „Пишете и помнете родната история”.

Блага Атанасова

 

ИЗ УСТАВА НА СЪЮЗА НА КРАЕВЕДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Гл. I. Общи положения

 

Чл. 1./1. Съюзът на краеведите в България е културно-просветна и творческа организация на колекционери с интерес към краезнанието, обединени в равноправни краеведски дружества – клонове.

 

Гл. II. Цел, средства и предмет на дейност

 

         Чл. 4./1/. Основната цел на Съюза е издирване, обработване, съхраняване и популяризиране на архивни документи, публикации, аудиовизуални материали, предмети и други, свързани с историята, географията, флората и фауната, подземните богатства, духовния живот и бита на отделните административни, географски или определени по други белези райони (региони, ареали, селища, местности и др.). 

                  /2/. Целта се постига със следните средства:

1.         Повишаване знанията на съюзните членове чрез провеждане на различни квалификационни изяви, научни сесии, конференции.

2.         Подпомагане на институциите, които развиват краеведска дейност – музеи, библиотеки, архиви, училища, дружества, организации и др.

3.         Отпечатване на свои издания, помощни и рекламни материали.

4.         Организиране на срещи с регионален, национален и международен характер по предмета на своята дейност.

 

Глава ІІІ. Членство в Съюза

 

Чл. 6 /2/.  Индивидуален член може да бъде всеки пълнолетен български или чужд гражданин, който има краеведски интереси, членува в краеведско дружество – клон и плаща членски внос.

        /3/. Малолетни и непълнолетни лица с интерес в областта на краезнанието се включват в младежки клубове, кръжоци и други културно-просветни звена, организирани от краеведското дружество – клон.

Чл. 11 /1/. За активна дейност в Съюза, добросъвестно изпълнение на задълженията и съществен принос за развитието на българското краеведско движение, членовете на Съюза се поощряват с морални и материални награди.

         /2/. Изтъкнати чуждестранни учени и наши краеведи, които имат големи заслуги към Съюза на краеведите в България, могат да бъдат провъзгласявани за почетни членове..

        /3/. Наградите и званията се уреждат със Статут за духовно и материално стимулиране, утвърден от Управителния съвет.

Списък на член-учредителите

1. Анета Ангелова – гл. библиотекар РБ „Хр. Ботев” – Враца

2. Анета Дилова – общественик

3. Блага Атанасова – библиотекар, краевед

4. Бисер Дончев – Областна администрация - Враца

5. Борислав Тошев – Държавен архив – Враца

6. Ваня Желязкова – РИМ с художествена галерия - Враца

7. Весела Пелова – Държавен архив – Враца

8. Галина Ганова – журналист в-к „Враца днес”

9. Даринка Костадинова – гл. ескперт  „Предучилищно възпитание”

10. Ивайло Никодимов – ветеринарен лекар, художник

11. Ивана Захариева – икономист, краевед

12. Илия Борисов – журналист – Враца

13. Илия Минев – председател на клуба на краеведите – Мездра

14. Илия Стоянов – директор на РИМ с ХГ – Враца

15. Йорданка Манкова – зав. Етногр. възрожд. комплекс – Враца

16. Калина Тодорова – зав. отдел „Краезнание” в РБ „Хр. Ботев” 

17. Камелия Иванова – уредник, Исторически музей, Оряхово

18. Кирил Андровски – журналист, краевед

19. Майя Пеева – журналист в-к „Шанс експрес” 

20. Мария Божковска – секретар библиотекар с. Паволче 

21. Недка Димитрова – ЕВК “Св. С. Врачански” – Враца

22. Огнян Пищиков – Враца

23. Офелия Спасова – читалище “Пробуда”, с. Софрониево

24. Петър Петров – електронен сайт Визит Враца

25. Полина Якимова –  читалищна библиотека – Враца

26. Румяна Цветкова – гл. експерт по история в РИО на МОН

27. Светла Берова – Бяла Слатина

28. Силвия Врачовска – директор на РБ „Хр. Ботев” – Враца

29. Тони Дуковски – фотограф

30. Христина Христова – Регионален исторически музей – Враца

31. Цветан Цветков – Информационен център – Враца

32. Цветана Евгениева – журналист

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.